Ái nữ của lãnh đạo Kim Jong

NhàlãnhđạoKimJong-uncầmtaycongáitạibuổichụpảnhafpHãngYonhapngày27.11đưatincongáicủanhàlãnhđạoCHDCNDT ...